Organisatie

Mobirise

Koningin

2022
Josje Derks

Mobirise

Jeugd Koning

2021

In 2021 heeft het Sint Lambertusgilde helaas geen Koning in haar gelederen.

Mobirise

Keizer

Keizerspaar
Ludo en Marleen Hartjes

Overheid

Hoofdman

Oscar Huizinga

Lid overheid

Wouter Schonhoven

Deken
Schatbewaarder

Volker
Wein

Lid overheid

Patrick Beuming

Deken Schrijver

Sandra Stoffelen

Lid overheid

Frank Janssen

De Overheid van het Sint Lambertus Gilde bestaat uit een dagelijks bestuur en bestuursleden.

De Overheid vergadert maandelijks.  

De Koning mag de Overheidsvergaderingen bijwonen. Hij of zij heeft geen stemrecht, maar wel een adviserende functie.

Overige Titels

Ere lid en oud Keizer :

Ere lid :

Beschermheer :

Ere Hoofdman :

Reserve Keizer :

Piet ten Haaf

Eric Berger

Dhr. Peter de Koning

Oscar Huizinga

Eric Janssen

Historie

Het enige onderzoek dat tot nu toe is gedaan naar de geschiedenis/oprichting/herkomst van ons gilde, is afkomstig van wijlen pastoor Th.W.J. Driessen.Op 16 januari 1976 overleed te Well pastoor Theodorus Wilhelmus Joannis Driessen. Geboren te Steyl op 27 november 1911, werd hij in 1938 priester gewijd en was hij achtereenvolgens kapelaan te Leunen en Ottersum. In 1945 werd hij benoemd van het door oorlogsgeweld verwoeste Middelaar. In 1961 werd hij pastoor van Well, waar hij na zijn emeritaat in 1972 ook bleef wonen.Pastoor Driessen was een Limburgs priester-historicus van formaat. Zijn priesterschap was zijn grootste vreugde. Naast zijn priesterschap was het zijn grote vreugde om mensen van nu iets te laten zien van het christendom en de christelijke cultuur in zijn geliefde noordlimburgse land. Tal van geschriften heeft hij dan ook het licht doen zien. En tot ver buiten de landsgrenzen genoot hij bekendheid als historicus. Door zijn blindheid (pastoor Driessen was vanaf 1968 volledig blind) kon hij de laatste jaren van zijn leven niet meer zonder hulp publiceren. Ondanks deze handicap, maar mede dankzij zijn fabelachtige parate kennis en de steun van M.P.J. van den Brand, heeft hij toch ook de laatste jaren van zijn leven nog een gigantische hoeveelheid historisch werk kunnen verrrichten. Ook bleef hij voordrachten houden over de geschiedenis van zijn Limburgse land, tot nog op de avond vóór zijn overlijden. Na het overlijden van pastoor Driessen werden zijn bibliotheek en zijn documentatiecollectie overgebracht naar het gemeentearchief Venlo. Dit in afwachting van het aanwijzen van een definitieve bestemming door de erfgenamen. Uiteindelijk resulteerde dit in een schenking aan het gemeentearchief Venlo, welke schenking door het gemeentebestuur bij besluit van 6 juli 1987 werd aanvaard.De boeken van de bibliotheek werden daarbij in de bestaande bibliotheekcollectie opgenomen, voorzien van een stempel `Legaat pastoor Driessen’. De theologische werken werden overgedragen aan het grootseminarie Rolduc.


IN DEN BEGINNE : De oude heerlijkheid Gennep, die tot het jaar 1424 een volkomen eigen staatje vormde en later als deel van het land van kleef(Duitsland) het ambt Gennep uitmaakte, omvatte tot de Franse revolutie omstreeks het jaar 1800, de stad en de parochie Gennep, de parochie Ottersum, de parochie Heijen en de parochie Oeffelt. Ieder van deze parochies had haar eigen schuttersgilde. Alleen in de parochie Ottersum bestonden er twee, namelijk dat van Sint Lambertus voor het dorp Ottersum met de gehuchten Milsbeek en Aaldonk en dat van Sint Antonius Abt in het Ven,tegenwoordig Ven-Zelderheide genaamd.


OPRICHTING : Van slechts weinig gilden zijn de oprichtingsbrieven bewaard gebleven. Deze gingen vaak door brand of krijgsverrichtingen verloren.In de nacht van 16 op 17 april 1597 brak in Gennep een allesverwoestende brand uit, hierdoor is het meeste (streek)archief van voor 1597 weg.Vanzelfsprekend gingen de stukken betreffende Ottersum en Milsbeek ook verloren, omdat ze deel uitmaakten van de schepenbank van Gennep. Ook de stichtingsdatum van de vicaris van Sint Lambertus te Ottersum en van het beneficie van Sint Antonius Abt in het Ven kennen we niet. Met zekerheid weten we echter dat in 1468 de kapelaan van Ottersum de vicaris van Sint Lambertus en het beneficie van Sint Antonius in het Ven bediende.


HERNIEUWDE BLOEI : Een mooi voorbeeld van de hernieuwde bloei van de Ottersumse schuttersgilden vinden we in de geschriften van kerkmeester Jan Grutters. Op 16 juni van het jaar 1844 vierde Ottersum het feest van de consecratie van de hernieuwde kerk. Bisschop Johannes Augustinus Paredis kwam in een prachtige optocht vanuit Middelaar, waar hij het Heilig Vormsel had toegediend, door de Bloemenstraat naar het uitbundig versierde Ottersum. Daar had men sinds mensenheugenis geen bisschop meer gezien. Voorop reden als wapenboden te paard, de burgemeesters van Ottersum, Mook en Middelaar, gevolgd door de gilden van Sint Lambertus te Ottersum en van Sint Antonius Abt uit het Ven.


LANGZAME DOOD : De nieuwe kerk werd niet meer toegewijd aan de aloude patroon van het dorp en het Sint Lambertus gilde. Als een zekere eer aan de bisschop,Johannes, werd de kerk van Ottersum toegewijd aan Sint Jan de Doper. Deze was tevens de patroon van de bouwheer, pastoor Jan van Berkel en van de kerkmeester Jan Grutters, de latere burgermeester van Ottersum. Sint Lambertus werd hoe langer hoe meer vergeten. Het Sint Jansfeest werd zelfs zo naar voren geschoven, dat men een tijdlang ook de kermis op Sint Jansdag(24 juni) ging vieren. Het oude Middeleeuwse Sint Lambertusbeeld verhuisde naar het Ven(-Zelderheide), waar het nog steeds een van de belangrijkste bezittingen van de kerk is. Ook het Sint Lambertus gilde stierf later, na een kwijnend bestaan, een langzame dood.

ONTWAKEN:

1954

Op zondag 8 augustus wordt het Sint Lambertus Gilde heropgericht.

Eerste koning, Martin Tax

1955

Op de Eerste Algemene Jaarvergadering worden Statuten en Huishoudelijk Reglement aangenomen.

Er worden 5 schuttersbomen opgericht aan de Niers bij de "Drie Kronen"

1956

Hoofdvaandel

1957

Aansluiting bij de "Kring Het Land van Cuijk"

1958

Vanaf heden luiden de kerkklokken als de nieuwe koning bekend is.

1961

Aanschaf zwarte tunieken. Tevens wordt begonnen met de opleiding van tamboers(muziektrommen).Tot 1961 wordt er op kermiszondag koning geschoten. Daarna heeft het koningschieten plaatst op de tweede zondag na Pinksteren, sacramentsdag.

1962

Schietterrein aan de Zwarteweg komt ter beschikking. 

1963

De overheid krijgt sabels geschonken. Tuniekpakken worden gecomplementeerd met witte koppels en gouden tressen.

1967

Kiosk wordt geschonken.

1969

Vrije Gilde-en Schuttersdagen en 15-jarig bestaan sinds heroprichting. Zwarte petten worden vervangen door huidige steken.

1972

Voor het eerst maakt de standaardruiter de weg vrij voor ons gilde.

1973

Oorkonde van de toenmalige koningin Juliana, voor het vormen van een erefront tijdens haar zilveren regeringsjaar. Begin opleiding vendeliers.

1974

De zwarte tuniekpakken worden vervangen door historisch gildekostuum.

1975

De hellebaarden doen hun intrede.

1991

Organisatie vrije Kringgildedag. Nieuwe gildetrommen in gebruik genomen.

1994

Esther en Sandra Stoffelen treden toe als eerste dames vendeliers. Wordt voor de eerste keer om de titel jeugdkoning geschoten en worden nieuwe kostuums en vendels officieel in gebruik genomen tijdens de eucharistieviering. 

1995

Kringjaarvergadering

1998

Gildeblad gildecontact ziet het licht.

1999

Eerste Gemeentekoningschieten. Restauratie van het hoofdvaandel.

2004

Jubileum 50 jarige heroprichting.

2005

Eerste vrouwelijke Koning in de historie van het Gilde. José Derks-Weijers.

2006

Eerste Koningin in de geschiedenis van het Gilde. Esther Stoffelen.

2007

Organisatie van de vrije Gildedagen Kring Land van Cuijk.

Keizerswissel: Piet en Hugolien ten Haaf dragen hun “regerend” Keizerschap, met alle rechten en plichten over aan ons reserve Keizerpaar Ludo en Marleen Hartjes.

2009

Organisatie van het 10de gemeentelijk Koningschieten.

2011

Afscheid van Gildehuis "Driekushof.

2013

Organisatie van de vrije Gildedagen Kring Land van Cuijk. Ingebruikname nieuwe kostuums na inzegening tijdens de Gildemis."

2014

Installatie van de nieuwe Beschermheer in de persoon van de heer Peter de Koning, Ingebruikname nieuwe jeugdtrom.

2015

Oscar Huizinga wordt benoemd tot Ere Hoofdman van het gilde als eerbewijs voor zijn jarenlange inzet als Hoofdman van het Gilde. Hiervoor heeft hij het zilver ontvangen dat voorheen werd gedragen door wijlen Hoofdman Gerrit Derks.

2016

Wouter Schonhoven wordt de eerste Prins Gemaal naast zijn Koningin Wendy.

2018

Voor het eerst sinds zeer lange tijd wordt er geen nieuwe Koning geschoten tijdens het Koningsschieten.

2019

Het traditionele Koningschieten wordt verzet van Sacramentszondag naar de laatste zaterdag van september, kermiszaterdag. 

2020

De hele wereld is in de greep van het Covid-19 virus. Alle activiteiten worden afgeblazen, ook het Koningschieten. Het koningsjaar van de huidige Koning wordt met een jaar verlengd.

2021

Het Covid virus blijft hardnekkig de kop opsteken. Het Koningschieten is de enige activiteit in 2021.

Koningen

Jaar - Naam
1954 - Koning Martin Tax
1955 - Koning Jan Ten Haaf
1957 - Koning Richard Jacobs
1958 - Koning Richard Jacobs 
1959 - Koning Piet De Schouwer
1961 - Koning Gerrie Meeuwssen
1962 - Koning Hent Wijnhoven
1963 - Koning Hent Wijnhofen
1964 - Koning Hendrikus Lemmen
1965 - Koning Jan Ten Haaf
1966 - Koning Cor Van Elst
1967 - Koning Jan Kerkhoff
1968 - Koning Jan Queens
1969 - Koning Harrie Wouters
1970 - Koning Harrie Wouters
1971 - Koning Will Kitslaar
1972 - Koning Bennie Houtman
1973 - Koning Antoon Janssen
1974 - Koning Will Kitslaar
1975 - Koning Ben Van Der Heijden
1976 - Koning Tonnie Stoffelen
1977 - Koning Bennie Houtman
1978 - Koning Bennie Houtman
1979 - Koning Piet Ten Haaf
1980 - Koning Piet Ten Haaf
1981 - Keizer Piet Ten Haaf
1982 - Koning Theo Van Bergen
1983 - Koning Juul Beer
1984 - Koning Jan Stoffelen
1985 - Koning Antoon Janssen
1986 - Koning Huub Janssen
1987 - Koning Jan Giesbers
1988 - Koning Jo Houtman
1989 - Koning Jo Houtman
1990 - Koning Gerrit Derks
1991 - Koning Ben Van Der Heijden
1992 - Koning Frank Janssen
1993 - Koning Eric Janssen
1994 - Koning Eric Janssen
1995 - Koning Jan Hoenselaar
1996 - Koning Tonnie Stoffelen
1997 - Koning Tonnie Stoffelen
1998 - Koning Jan Hoenselaar
1999 - Koning Ludo Hartjes
2000 - Koning Ludo Hartjes
2001 - Koning Ludo Hartjes Reserve Keizer
2002 - Koning Oscar Huizinga
2003 - Koning Oscar Huizinga
2004 - Koning Ton Huizinga
2005 - Koning Jose Derks-Weijers
2006 - Koningin Esther Stoffelen
2007 - Koning Antoon Van Duijnhoven
2008 - Koning Marcel Janssen
2009 - Koning Wouter Schonhoven
2010 - Koning Wilco Van Duin
2011 - Koning Wilco Van Duin
2012 - Koning Eric Janssen
2013 - Koning Eric Janssen
2014 - Koning Eric Janssen Reserve Keizer
2015 - Koning Wouter Schonhoven
2016 - Koningin Wendy Schonhoven
2017 - Koning Wouter Schonhoven
2018 - Geen Kandidaten
2019 - Koning Frank Janssen 
2020 - Geen Koningschieten door Covid-19
2021 - Koning Grad Derks

Jeugd Koningen

Jaar - Naam
1994 - Berry Mathijsen
1995 - Rene Sluiters
1996-  Oscar Huizinga
1997 - Sandra Stoffelen
1998 - Bart Derks
1999 - Elmar Hartjes
2000 - Josje Derks
2001 - Esther Stoffelen
2002 - Josje Derks
2003 - Elmar Hartjes
2004 - Esther Stoffelen
2005 - Esther Stoffelen
2006 - Elmar Hartjes
2007 -Geen Kandidaten  
2008 - Janiek van Duijnhoven
2009 - Janiek van Duijnhoven
2010 - Danique Janssen
2011 - Femke Janssen
2012 - Sanne Schonhoven
2013 - Danique Janssen
2014 - Ieke Beuming
2015 - Danique Janssen
2016 - Sanne Schonhoven
2017 - Lianne Schonhoven
2018- Sanne Schonhoven
2019 - Geen Kandidaten
2020 - Geen Koningschieten door Covid-19
2021 - Geen Kandidaten

© Copyright 2019 Sint Lambertusgilde - All Rights Reserved

Neem contact met ons op

SPARE

Website Builder Software